+ 48 501 708 963
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy winiety24h.pl dostępny pod adresem internetowym winiety24h.pl prowadzony jest przez Danbi Daniel Bielański NIP 7352654164, Chyżne 298 34-481 Chyżne.

 

 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

  2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

  3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym winiety24h.pl

  4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

  5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

  6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

  7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

  8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

  9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

  11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

   

  § 3

  Kontakt ze Sklepem

   

  1. Adres Sprzedawcy: 34-481 Chyżne 298

  2. Adres e-mail Sprzedawcy:sklep@winiety24h.pl

  3. Numer telefonu Sprzedawcy: 000 000 000

  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

   79 1050 1445 1000 0091 4286 7580

  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą.

  § 4

  Wymagania techniczne

   

  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

  3. włączona obsługa plików cookies.

   

  § 5

  Informacje ogólne

   

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   

  § 9

  Wykonanie umowy sprzedaży

   

  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

   § 6

   Zakładanie Konta w Sklepie

    

   1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię,Nazwisko,Adres,Telefon,Email

   2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

   3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

   4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

    

   § 7

   Zasady składania Zamówienia

    

   W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

   2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

   3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

   4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

   5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

    

   § 8

   Oferowane metody  płatności

    

   1. Płatności elektroniczne

   2. Płatność kartą płatniczą.

   3. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
    Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

     

   3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

  2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
   Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

  3.  

   · Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A.


   § 9

   Wykonanie umowy sprzedaży
    

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

    10. Realizacja zamówienia


    1. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności.
    W przypadku płatności ZWYKŁYM przelewem (brak banku na liście banków PayU)  czas realizacji zamówienia znacznie się wydłuży, aby przyspieszyć proces realizacji zamówienia należy przesłać potwierdzenie płatności.
     

    2. Zamówienia realizujemy do 24 h.

    W godzinach nocnych tj. 0:00 - 4:00 czas może się wydłużyć do 3h. Natomiast zazwyczaj realizujemy zamówienia do 30 minut.
 

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

        

Sklep sprzedaje personalizowane treści cyfrowe, które nie są dostarczane na trwałych nośnikach cyfrowych co według ustawy o prawach konsumenta w art. 12 powoduje brak możliwości odstąpienia od umowy.

 

                                                                 11. REKLAMACJE

1.W przypadku wpisaniu złych danych przez klienta, reklamacje nie będą uwzględniane.

2.W przypadku błędu popełnionego przez sprzedawcę, reklamacja będzie uznane.

3 W przypadku chęci złożenia reklamacji prosimy o email z numerem zamówienia.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w 24h.

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

 3. 4.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

   

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

  2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu